skip to Main Content

Všetko o tom, ako to u nás funguje :)

Prevádzkový poriadok detského kútika Mixiland

• Detský svet Mixiland je určený pre deti vo veku 0-10 rokov. Vstup majú povolený len deti v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je za ne plne zodpovedná počas celej doby.
• Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným alebo nebezpečným správaním, zodpovedá sprevádzajúca osoba.
• Vedenie ani zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť za úrazy detí a návštevníkov. Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch a škodách na majetku.
• Do priestorov detského sveta Mixiland je z hygienických dôvodov povolený vstup len bez topánok a v ponožkách. Je povinnosťou každého návštevníka odložiť si osobné veci do skrinky.
• Celý priestor detského kútika je nefajčiarský a vstup so zvieratami nie je povolený.
• Konzumovať je možné len jedlo a pitie zakúpené v detskom kútiku. Výnimkou je kojenecká strava a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
• Konzumácia jedla, pitia, sladkostí a žuvačiek je povolená iba v zóne kaviarne a v party miestnostiach.
• Z bezpečnostných dôvodov platí do celej hernej zóny prísny zákaz nosenia ostrých predmetov a ozdôb (napr. visiacich náušníc, prsteňov, šálov, šatiek)
• Do detského sveta môžu vstupovať iba osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, známky prechladnutia alebo nevoľnosť.
• Nedodržiavanie pravidiel v detskom sveta Mixiland oprávňuje personál k vykázaniu návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného. Personál tiež môže zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o správaní sa v súlade s týmito pravidlami –napr. osoby pod vplyvom alkoholu, s nedostatočnou hygienou, s  agresívnym správaním a pod.
• Za stratu alebo prípadné odcudzenie osobných vecí nezodpovedá personál ani vedenie detského sveta Mixiland.
Back To Top